O PROJEKCIE

                                                                        

Budowa Uniwersyteckiego Portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur

 

O PROJEKCIE

Tytuł i finansowanie:

Projekt nr WND-RPWM.07.02.01-28-015/10 pn. „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur” jest realizowany w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

  •  Wartość projektu szacuje się na ponad 1,3 mln zł, przy czym kwota dofinansowania przekracza 1,1 mln zł.

 

Cel projektu:

Technologie informacyjno-komunikacyjne, bez wątpienia pełnią ważną funkcję w życiu współczesnego człowieka, są wręcz nieodzownym jego elementem.

Zachodzące przemiany, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i technologiczne dają początek nowym sposobom działania uczelni oraz przekazywania wiedzy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jako wiodąca jednostka akademicka, jest zobowiązany do wdrażania zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych podnoszących jakość kształcenia oraz życia mieszkańców naszego regionu. Poprzez znoszenie dystansu w dostępie i eksploatacji technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych Uniwersytet przyczynia się do efektywnego wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych i Internetu w edukacji, pracy i życiu codziennym. Uczelnia stawia sobie za cel uzyskanie najwyższej jakości procesów wewnętrznych oraz przepływu informacji, poprawę dostępności usług edukacyjnych, a także uzyskanie synergii miedzy edukacją a rynkiem pracy.

W dobie wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych w życiu codziennym, brak możliwości przekazywania wiedzy droga elektroniczną prowadziłby do obniżenia pozycji Uniwersytetu w rankingu uczelni krajowych.

Dodatkowo, nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o jednostki badawczo-rozwojowe oraz uczelnie publiczne, obligując je do kontaktowania się z obywatelami za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej. Realizacja portalu, pozwoli UWM spełnić wymogi wynikające z regulacji następujących ustaw:

  • Ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej regulującej zakres podmiotowy oraz przedmiotowy, a także zasady i tryb udostępniania informacji, która zgodnie z postanowieniami ustawy stanowi informację publiczną.
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która określa obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług, zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług.

Realizacja projektu zapewnia osiągnięcie celu operacyjnego 9.1.8 Tworzenie społeczeństwa informacyjnego Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 poprzez:

  • Wspieranie działań służących promocji i umiejętności wykorzystywania urządzeń teleinformatycznych i Internetu w edukacji, pracy i życiu codziennym,
  • Działania zachęcające do osiągania korzyści z „obecności w Internecie” skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i świata nauki oraz biznesu,
  • Podnoszenie jakości oferowanych informacji i doskonalenie formy przekazu,
  • Poszerzanie możliwości korzystania poprzez Internet z usług informacyjnych, edukacyjnych, medycznych oraz administracyjnych.

  

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013