Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student będący osobą z niepełnosprawnością, legitymujący się orzeczeniem właściwego organu (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny).

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności.

Procedura ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych krok po kroku:

1. Student, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium oraz student, który otrzymał nowe orzeczenie do Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia - Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami 2 kopii orzeczenia + oryginał do wglądu wraz z podpisaną „Zgodą na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych” (do pobrania ze strony - http://www.uwm.edu.pl/bon/content/druki-do-pobrania).

Powyższe dokumenty student może dostarczyć do Centrum osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Siedziba Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia - Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami: pok. S2/105, ul. Oczapowskiego 12B, Biblioteki Uniwersytecka, 10-719 Olsztyn tel./fax: +48 89 523-38-60, tel. +48 89 523-38-66 www.uwm.edu.pl/bon, bon@uwm.edu.pl.

Po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem, UCW odeśle pocztą otrzymany oryginał orzeczenia wraz z potwierdzoną jedną kopią orzeczenia

2. Po wprowadzeniu danych o niepełnosprawności studenta do systemu informatycznego przez  pracownika Centrum student będzie mógł wypełnić formularz wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na stronie USOSweb (link do strony: https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

3. Wygenerowany, wydrukowany i podpisany  formularz wniosku (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”) wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną przez Uniwersyteckie Centrum Wsparcia oraz wymaganym oświadczeniem  należy złożyć w dziekanacie wydziału/szkoły/filii  

Studenci, którzy wcześniej ubiegali się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w naszej Uczelni,  a ich orzeczenie jest nadal aktualne i nie utraciło ważności, postępują zgodnie z pkt  3 - z tą różnicą, że do wniosku dołączają własną kopię orzeczenia (lub dokumentu równoważnego), bez konieczności wizyty w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia.

Wypłata stypendium następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.