Sale ogólnouczelniane


         

         


Zarządzenie Nr 25/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie Zasad odpłatności z tytułu dzierżawy gruntów, wynajmu sal, powierzchni reklamowych, urządzeń multimedialnych, lokali i powierzchni użytkowych oraz lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - [otwórz]

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  w sprawie zasad dysponowania aulami i salami ogólnouczelnianymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - [otwórz]

 

 >>Wykaz auli/sal ogólnouczelnianych - [pobierz]

>> Obciążenia rezerwacji auli/sal ogólnouczelnianych na dodatkowe zajęcia dydaktyczne, spotkania i konferencje  - [pobierz]

>>Obciążenia auli/sal na zajęcia dydaktyczne podczas semestru - [idź do]

 


 

Wynajem sal/auli w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na spotkania niewynikające z realizacji zajęć dydaktycznych:

DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - Agnieszka Sułkowska, tel. 89 523-33 33, 89 523-37-08, fax.: 89 523-34-33,e-mail: agnieszka.sulkowska(at)uwm.edu.pl 

Zasady ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie :pobierz

Tabela opłat z tytułu korzystania z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych: pobierz

Pisemny wniosek  pobierz o udostępnienie sali na spotkania niewynikające z realizacji zajęć dydaktycznych, należy kierować do Pana Kanclerza, i dostarczyć lub wysłać pocztą pod adres: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Agnieszka Sułkowska
Dział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Prawocheńskiego 4 pok. 102
10-720 Olsztyn


DZIAŁ OBSŁUGI OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH: 

Dział zajmuje się  m.in. obsługą, sprawnym funkcjonowaniem oraz konserwacją i naprawą sprzętu w salach ogólnouczelnianych.

 

Kierownik
mgr inż. Sławomir Kokoszko
tel. 89 523 38 65
tel. kom. +48 514 783 690
e-mail: 
slawomir.kokoszko@uwm.edu.pl
ul. R. Prawocheńskiego 4, pok. 108
 
Z-ca kierownika
mgr Robert Milian
tel. 89 523 38 02
tel. kom. +48 502 730 612
e-mail: 
robert.milian@uwm.edu.pl
ul. B. Dybowskiego 11 pok. 39

 
 

REZERWACJA SAL/AULI OGÓLNOUCZELNIANYCH NA ZALICZENIA I EGZAMINY PODCZAS SESJI EGZAMINACYJNEJ LETNIEJ ROK AK. 2021/2022  OD DNIA 6 GRUDNIA 2021 R.

 e-mail: rezerwacjasal @ uwm.edu.pl

rezerwacje sal ogólnouczelnianych mogą być dokonywane wyłącznie elektronicznie z adresu e-mail w domenie uwm.edu.pl

Adres e-mail dla studentów (np imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) przypisany jest do konta w systemie USOS i tylko nim należy posługiwać się w sprawach związanych z uczelnią.

 


>>Wykaz sal ogólnouczelnianych będących w dyspozycji Biura ds. Studenckich w roku akademickim 2021/2022: pobierz

Rezerwacja sal i auli ogólnouczelnianych na zajęcia dydaktyczne oraz na sesje egzminacyjne:   

Biuro ds. Studenckich - mgr Agnieszka Zdanowska, rezerwacjasal (at) uwm.edu.pl; Sale ogólnouczelniane należy rezerwować na egzaminy, zaliczenia i inne wydarzenia studenckie.

Rezerwacji nie wymagają jedynie zajęcia umieszczone w harmonogramie obciążenia sali ogólnouczelnianych, zgodnie z aktualnym planem zajęć dydaktycznych.

Przesłanie e-milem potwierdzenie rezerwacji wydrukować lub pokazać na portierni budynku, w którym znajduje się sala/aula. 


 Harmonogramy obciążenia auli/sal ogólnouczelnianych semestr ZIMOWY 2021/2022
Rezerwacja sal ogólnouczelnianych w semestrze zimowym, od dnia 18.10.2021 r.   e-mail: rezerwacjasal@ uwm.edu.pl

rezerwacje sal ogólnouczelnianych mogą być dokonywane wyłącznie elektronicznie z adresu e-mail w domenie uwm.edu.pl

Adres e-mail dla studentów (np imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) przypisany jest do konta w systemie USOS i tylko nim należy posługiwać się w sprawach związanych z uczelnią.

>> Obciążenia rezerwacji auli/sal ogólnouczelnianych na dodatkowe zajęcia dydaktyczne, spotkania i konferencje  - pobierz

AULA/SALA OGÓLNOUCZELNIANA

ILOŚĆ MIEJSC

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

im. prof. M. Kotera, Plac Łódzki 5

277

.

im. prof. W. Niewiadomskiego (nr 31), Plac Łódzki 3

90

.

Collegium Biologiae, ul. M. Oczapowskiego 1A

300

.

im. prof. E. Pijanowskiego, pl. Cieszyński 1

200

.

im. prof. P. Olszewskiego (21), ul.Prawocheńskiego 1

80

.

im. prof. M. Gotowca, ul. M. Oczapowskiego 5

270

.

.

im. prof. Z. Moczarskiego „W", ul.M.Oczapowskiego 5

220

.

im. prof. Z. Martiniego, ul. M. Oczapowskiego 11

220

.

.

im. prof. K. Markiewicza, ul. M. Oczapowskiego 14

192

.

rezerwacja sali na sobotę i niedzielę tel.:523-34-40 (poza sesją egzaminacyjną)

im. prof. H. Janowskiego, ul. M. Oczapowskiego 13

192

.

.

im. prof. S. Tarczyńskiego, ul. M. Oczapowskiego 13

124

.

.

sala 306, Biblioteka Uniwersytecka,

ul. M Oczapowskiego 12b

175

tel.:89 524-51-67

sala w dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej

sala 307, Biblioteka Uniwersytecka,

ul. M Oczapowskiego 12b

175

tel.:89 524-51-67

sala w dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej

nr 1, ul. J. Heweliusza 14

30

sala zrezerwowana do lipca 2022

.

nr 13, ul. J. Heweliusza 14

40

.

nr 18, ul. J. Heweliusza 14

30

.

nr 19, ul. J. Heweliusza 14

30

.

.

B 0/1 ul. Słoneczna 54

251

.

Aula Kongresowa

550

sala w dyspozycji Centrum Konferencyjnego

rezerwacja sali tel.: 89 523-43-19

Aula na ul Żołnierskiej

100

.

rezerwacja sali tel.: 502 155 985

pozostałe sale nieujęte w wykazie są salami wydziałowymi,  rezerwację należy zgłosić np. w dziekanacie wydziału.