Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej

Data ogłoszenia: 
09/08/2022
Stanowisko: 
profesor

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych

w Katedrze Pediatrii Klinicznej

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł profesora nauk medycznych;
 • specjalizacja z neurochirurgii;
 • minimum 10 letnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym wad czaszkowo-twarzowych oraz w zabiegach endoskopowej rekonstrukcji czaszki;
 • kwalifikacje oraz doświadczenie w diagnostyce neuropsychologicznej i neurorozwojowej dzieci z wadami wrodzonymi;
 • doświadczenie w pracy z pacjentami pediatrycznymi;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • 10-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej polsko i anglojęzycznymi;
 • pierwsze autorstwo w co najmniej 10 w publikacjach;
 • w całym dorobku co najmniej 400 pkt. MNiSW;
 • w okresie 4 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 75 pkt. MNiSW, w tym co najmniej jedna publikacja ≥35pkt;
 • co najmniej 250 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
 • co najmniej 120 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;
 • kierownik co najmniej 1 projektu badawczego lub wykonawca co najmniej 2 projektów badawczych.

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 08.09.2022 r.Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2022 r.
 • Proponowane wynagrodzenie dla stanowiska profesora: 6 410 zł. brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM