Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE CHEMII

Data ogłoszenia: 
08/08/2022
Stanowisko: 
profesor

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE CHEMII

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 1. tytuł naukowy profesora nauk chemicznych,
 1. udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie fizykochemii oraz inną aktywność naukową, dydaktyczną i organizacyjną,
 2. posiadać co najmniej 450 pkt. MEiN, w tym co najmniej 200 pkt. w czasopismach z list MEiN posiadających IF,  w tym co najmniej 100 pkt. jako pierwszy autor,
 3. kierownik jednego lub wykonawca co najmniej dwóch projektów badawczych lub co najmniej 3-miesięczny staż zagraniczny i wykonawca jednego projektu badawczego lub wykonawca w trzech złożonych i pozytywnie ocenionych projektach badawczych,
 4. biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 3. Kwestionariusz osobowy (obowiązujący na UWM)
 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca na UWM).
 7. Deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty).
 8. Deklaracja o złożeniu oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej (bez daty).

Informacje:

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 04. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 września   2022 r. 
 2. Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska profesora badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale  6410.
 3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 6. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.         

DATA OGŁOSZENIA: 8.08.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6.09.2022 r.

     Dziekan

Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski