Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Historii

Data ogłoszenia: 
27/05/2022
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

w Instytucie Historii
na stanowisko ASYSTENTA
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, zwłaszcza w dydaktyce historii,
 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje oraz udział w konferencjach naukowych),
 • sprawna obsługa pakietu Microsoft Office,
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2+/C1, podstawowa znajomość jęz. niemieckiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3200-4000 PLN.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 27 czerwca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 lipca 2022 r.

                                                                                                                                            

           Dziekan Wydziału Humanistycznego
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski