Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chemii

Data ogłoszenia: 
10/08/2022
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chemii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne lub nauki fizyczne,
  • dorobek naukowy co najmniej 100 pkt. MEiN, w tym co najmniej 40 pkt. MEiN w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
  • dorobek naukowy co najmniej 50 pkt. MEiN uzyskanych jako pierwszy autor,
  • dorobek naukowy co najmniej 60 pkt. MEiN w czasopismach z IF,
  • co  najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy,
  • posiadać udokumentowany dorobek naukowy (lista JCR) w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem dorobku w zakresie nanotechnologii nowych materiałów magnetycznych i magneto-elektrycznych,
  • posiadać znajomość rentgenowskich technik spektroskopowych, rentgenografii strukturalnej, technik magnetometrycznych, spektroskopii impedancyjnej,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (dotyczy obcokrajowców).

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
 2. Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 3. Kwestionariusz osobowy (obowiązujący na UWM)
 4. Odpis dyplomu nadającego stopień doktora.
 5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a Załącznika nr 4 do Uchwały nr 494 Senatu UWM w Olszynie).
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego (obowiązujące na UWM).
 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 478 ze zm.).
 8. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ww. ustawy.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca na UWM).
 10. Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki chemiczne oraz zaliczenia do liczby („N”) pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny naukowej.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8,
  pok. 04 w terminie do dnia 8.09.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 września   2022 r. 
 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale  4860-5000.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uczelnia nie zapewnia mieszkania.         

 

DATA OGŁOSZENIA: 10.08.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.09.2022 r.

 

 

Dziekan

    Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski