Profesor M. Rutkowski przewodniczącym Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP

prof. Mariusz Rutkowski
Zespołem Ortograficzno-Onomastycznym Rady Języka Polskiego będzie kierował prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, dyrektor Instytutu Językoznawstwa UWM. Na to stanowisko powołał go prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN.

Zespół Ortograficzno-Onomastyczny jest jednym z większych zespołów problemowych, tworzących Radę Języka Polskiego. Zajmuje się szczegółowymi zagadnieniami z zakresu użycia języka polskiego, a w jego kompetencjach mieszczą się m.in.: podejmowanie decyzji dotyczących poprawnego zapisu i odmiany wyrazów pospolitych oraz nazw własnych, opiniowanie imion i nazwisk na wniosek urzędników stanu cywilnego, rozstrzyganie wątpliwości ortograficznych i interpunkcyjnych, pomoc instytucjom, organizacjom itp. w sprawach dotyczących ortografii, interpunkcji lub onomastyki.

Rada Języka Polskiego składa się z 35 członków, specjalistów z zakresu językoznawstwa, komunikacji, literaturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych. Jest ciałem opiniodawczym i doradczym. w zakresie wydawania opinii we wszelkich sprawach dotyczących używania języka polskiego w komunikacji publicznej. Rada została powołana w 1996 r., a od 1999 r.  funkcjonuje na mocy zapisów Ustawy o języku polskim. W strukturze Rady działa 9 zespołów problemowych, zajmujących się szczegółowymi zagadnieniami z zakresu użycia języka polskiego

Prof. Mariusz Rutkowski jest specjalistą z zakresu onomastyki i współczesnego dyskursu publicznego. Zajmuje się głównie teorią i funkcjonowaniem nazw własnych, jest autorem 6 książek i ponad 120 artykułów naukowych. Do najważniejszych publikacji należą książki „Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursywna” (Warszawa 2015), „Onomastyczna analiza dyskursu” (Kraków 2020) i „Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii” (Olsztyn 2007) oraz „Słownik metafor i konotacji nazw własnych” (Olsztyn 2012). Od 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwa oraz dyrektora Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym.

Stanowisko przewodniczącego Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego objął na mocy uchwały Rady Języka Polskiego, zatwierdzonej 13 stycznia 2022 r. przez prof. Jerzego Duszyńskiego, prezesa PAN.

opr. mah