Partnerska współpraca

spotkanie władz UWM z konwentem
Pogłębianie współpracy z przedsiębiorstwami, opracowywanie wspólnych projektów, aby szerzej wykorzystywać fundusze unijne. Władze UWM i konwent Uniwersytetu nakreśliły program działania na najbliższe lata.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski szuka sojuszników w przygotowywaniu wspólnych projektów, aby w większym stopniu wykorzystywać fundusze unijne. Partnerów do współpracy upatruje w firmach z branży przemysłowej i spożywczej oraz władzach samorządowych. Pomocą w tych działaniach ma służyć konwent Uniwersytetu, organ opiniodawczo-doradczy, grupujący przedstawicieli władz regionu oraz największych firm z Warmii i Mazur. Konwent ma wskazywać zmiany w ofercie kształcenia studentów i doskonalenia zawodowego absolwentów zgodnie z ideą kształcenia się przez całe życie, a także rozwiązania promujące zatrudnianie absolwentów Uniwersytetu.

Na pierwszym w kadencji 2016-2020 spotkaniu władz uczelni z konwentem nakreślono główne kierunki działania na najbliższe lata. Władze uczelni chcą pogłębiać współpracę z przemysłem i gospodarką. Jedną z propozycji wspólnego działania, którą proponują firmom jest model kształcenia dualnego - zakładający kształcenie specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem firm. Według założeń, uczestniczenie w kształceniu dualnym byłoby zarezerwowane dla najlepszych studentów. Kształcenie odbywałoby się na uczelni oraz w firmie, a absolwenci mieliby zapewnione miejsca pracy.

Taki model kształcenia, nowatorski na polskich uczelniach, Uniwersytet już zaczyna wdrażać. Jak poinformował prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, uczelnia podpisała listy intencyjne w sprawie rozpoczęcia kształcenia dualnego z firmami Michelin i Obram, a w najbliższych miesiącach rozpocznie działania doprecyzowujące wcześniejsze ustalenia. Takim kształceniem we współpracy z UWM są zainteresowane kolejne firmy z branży spożywczej - Mlekpol i Polmlek. Propozycję zgłosił także Jan Szynaka, prezes Zarządu SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o., członek konwentu.

- Bardzo chętnie podejmiemy współpracę z UWM. Potrzeba nam mechatroników, inżynierów automatyki - mówił.

Do tego typu kształcenia władze uczelni chcą zatrudnić najlepszych specjalistów krajowych i zagranicznych i oczekują w tym zakresie wsparcia finansowego ze strony firm.

Kształcenie dualne to nie jedyna propozycja, jaką uczelnia chce zainteresować otoczenie gospodarcze. Uniwersytet przygotowuje się do uruchomienia międzywydziałowej szkoły przedsiębiorczości - projektu adresowanego do studentów studiów I stopnia, którzy ukończyli 3 semestr, studentów studiów II stopnia i doktorantów. Szkoła przedsiębiorczości będzie profesjonalnie przygotowywać studentów i doktorantów do prowadzenia własnych innowacyjnych firm z wykorzystaniem wiedzy i komercyjnych projektów, które powstały na uczelni. W programie kształcenia znajdzie się mentoring i doradztwo biznesowe.

- To nasza duma, jesteśmy przygotowani do prowadzenia tego przedsięwzięcia i szukamy wsparcia. Będziemy pierwszą uczelnią w kraju prowadzącą taką szkołę - podkreślał prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki.

Uniwersytet ma ambitne plany na przyszłość dotyczące także sięgania po unijne fundusze. Obecnie realizuje 120 projektów badawczych na kwotę ponad 56 mln zł oraz dwa projekty zgłoszone do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020 - o łącznej wartości 93 mln zł. Natomiast przygotowuje się do dwóch projektów z konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 - Infrastruktura badawcza UWM powiązana z inteligentnymi specjalizacjami Warmii i Mazur – inwestycja w aparaturę naukowo–badawczą oraz Centrum Nauki „Mały Kopernik” – inwestycja w budowę i wyposażenie infrastruktury popularyzującej naukę i innowacje.

- Zwłaszcza drugi projekt powinien być ciekawy dla regionu, ponieważ zakłada utworzenie obiektu wyposażonego w aparaturę, której nie ma żadna szkoła w regionie. Centrum Mały Kopernik planujemy zbudować pomiędzy Centrum Konferencyjnym a budynkiem Wydziału Humanistycznego - informował prof. J. Jaroszewski.

Wsparcie Uniwersytetu i pomoc w sięganiu po pieniądze z programów europejskich deklarował marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, który został wybrany przewodniczącym konwentu w obecnej kadencji. Samorząd zamierza m.in. przeznaczyć 500 tys. zł na modernizację stadionu lekkoatletycznego w Kortowie. Władze samorządowe chcą także wspólnie z Uniwersytetem opracowywać i wdrażać projekty innowacyjne, tzw. twarde.

W trakcie dyskusji na temat określenia planu wspólnego działania Uniwersytetu i konwentu, prof. Jerzy Strzeżek wnioskował o przeanalizowanie funkcjonowania i perspektyw rozwoju wybranych kierunków studiów UWM związanych z biogospodarką, przede wszystkim rybactwa. Kierunek ten pełnił kiedyś wiodącą rolę w gospodarce regionu, a obecnie nie cieszy się zainteresowaniem kandydatów na studia.

- Pilnie zachodzi potrzeba promocji tego kierunku - apelował prof. J. Strzeżek.

Prof. Strzeżek zaproponował działania wpierające postęp technologiczny w regionie poprzez wspólne inicjowanie przez Uniwersytet i konwent konkursów dla zespołów naukowo-produkcyjnych na zastosowanie w praktyce nowych technologii, metod i konstrukcji technologicznych, np. w technologii produkcji żywności.

Uniwersytet stawia na partnerstwo nie tylko z firmami i władzami regionu. Od kilku lat uczelnia aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska. Jak podkreślał Dariusz Bonisławski, wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, członek konwentu, w Polsce studiuje ok. 140 tys. młodzieży polskiej ze Wschodu, warto więc czynić wszystko, aby jak najwięcej wybierało studia na UWM.

Kolejne robocze posiedzenie władz uczelni i konwentu odbędzie się w połowie marca.  

mah

Podczas pierwszego posiedzenia konwentu w wyniku glosowania funkcję przewodniczącego objął marszałek Gustaw Marek Brzezin, wiceprzewodniczącym został Waldemar Klocek - prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu.

w kategorii