Nowy profesor Ryszard Myhan

Ryszard Myhan
Prof. Ryszard Myhan z Wydziału Nauk Technicznych UWM tytuł profesora nauk technicznych otrzymał 21 lipca 2020 r.

Prof. Ryszard Myhan ur. 1953 r. w Węgorzewie jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Wydziału Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Po ukończeniu studiów na ART w Olsztynie podjął w 1976 r. pracę w Instytucie Maszyn i Urządzeń Rolniczych, na stanowisku specjalisty. Jednocześnie rozpoczął magisterskie studia uzupełniające na Wydziale Techniki Rolniczej AR w Lublinie, które ukończył w roku 1979.

Stopień doktora otrzymał w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie w 1988 r., a doktora habilitowanego - w 2010 r. na Wydziale Nauk Technicznych UWM.

Prof. Ryszard Myhan od 2011 r. pracuje na etacie profesora UWM, a od 2012 r. pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa na WNT.

Jest autorem (współautorem) artykułów naukowych, patentów i ekspertyz z zakresu techniki rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zastosowań informatyki. Dorobek naukowy prof. Myhana obejmuje łącznie 109 pozycji, suma punktów MNiSW - 528 oraz IF=15,895. Liczba cytowań wg Web of Science Core Collecction, Scopus, Google Scholar Citations zawiera się od 25 do 84, a Indeks Hirscha od 3 do 4. Lista osiągnięć obejmuje 36 oryginalnych prac twórczych, 11 patentów, 2 zgłoszenia patentowe, 7 innych artykułów naukowych, 17 prac projektowych, doświadczalnych i ekspertyz oraz 26 niepublikowanych prac twórczych.

Zainteresowania naukowe prof. Myhana początkowo koncentrowały się na diagnostyce i optymalizacji parametrów zasilania silników wysokoprężnych. Kolejne lata to okres ścisłej współpracy z Fabryką Maszyn Żniwnych w Płocku, w zakresie doskonalenia konstrukcji zespołów omłotowo-separujących kombajnów zbożowych. Zaowocowało to 6 wdrożeniami do praktyki i 2 publikacjami.

Jego zainteresowania skierowały się następnie w stronę modelowania matematycznego procesów. Wziął udział w pracach nad opracowaniem mikroprocesorowego systemu doradztwa dla IUNG w Puławach i Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie oraz komputerowego systemu analiz energetycznych dla IBMER w Warszawie.

W kolejnym okresie podjął współpracę z MPEC w Olsztynie zajmując się modelowaniem sieci cieplnych pod kątem ich optymalnej regulacji. Kontynuując zainteresowanie informatyką podjął wieloletnią współpracę z BOŚ SA. Bezpośredni jej efekt to opracowanie i wdrożenie autorskiego systemu bazodanowego, a efektem pośrednim - publikacja w materiałach konferencji indeksowanej w WoS.

Następnie prof. Myhan zajął się modelowaniem systemów linii technologicznych suszarni ziarna. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, jego zainteresowania naukowe skoncentrowały się na modelowaniu właściwości reologicznych materiałów rolniczych oraz efektywności energetycznej w rolnictwie.

Prof. Ryszard Myhan był promotorem 11 prac magisterskich i 38 inżynierskich. Wypromował 1 doktora oraz jest promotorem w kolejnym otwartym przewodzie doktorskim. Był również recenzentem w 3 przewodach habilitacyjnych. 11-krotnie brał udział w pracach komisji dotyczących postępowania na stopień lub tytuł naukowy. Dwukrotnie przewodniczył pracom zespołu ds. postępowania habilitacyjnego oraz 8 razy był członkiem komisji doktorskich, w tym 2- przewodniczącym.

Prof. Ryszard Myhan był recenzentem prac publikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym: Biosystems Engineering (3), Journal of Agricultural Science and Technology (2), Computers and Electronics in Agriculture (1), posiadających Impact Factor.

Prowadzi szeroką współpracę usługową z sektorem gospodarczym. Wykonał 17 prac projektowych (w większości wdrożonych) oraz ekspertyz dla odbiorców z sektora obsługi technicznej rolnictwa, ośrodków doradztwa rolniczego, IUNG PIB w Puławach, sektora bankowego i ciepłowniczego oraz małej energetyki wodnej.

Prof. Ryszard Myhan brał i bierze czynny udział w wielu przedsięwzięciach związanych z popularyzacją nauki. Jest też członkiem Komitetu Redakcyjnego Technical Sciences oraz recenzentem prac publikowanych w czasopismach naukowych: Biosystems Engineering (3), Journal of Agricultural Science and Technology (2), Technical Sciences (6), Problemy Inżynierii Rolniczej (1), Logistyka (1). Jest członkiem organizacji i towarzystw działających na rzecz rozwoju i promocji inżynierii rolniczej. Ma uprawnienia rzeczoznawcy zespołu SIMP ze specjalnością maszyny i sprzęt rolniczy. Za swoją działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna był wielokrotnie nagradzany.

opr. lek