Nowy profesor

Prof. Cezary Purwin z Andrzejem Dudą, Prezydentem RP
Prof. Cezary Purwin otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. Nominację z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał 7 grudnia 2017 r.

Prof. Cezary Purwin urodził się w 1961 roku w Miłomłynie. Jest absolwentem Akademii Rolniczo–Technicznej w Olsztynie. W roku 1985 ukończył Międzywydziałowe Studia Pedagogiczne w Instytucie Oświaty Rolniczej ART w Olsztynie. Następnie podjął pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Olsztynku na stanowisku nauczyciela przedmiotu produkcja zwierzęca oraz praktyczna nauka zawodu. Od 1989 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej ART w Olsztynie. W 1990 r. ukończył Studium Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich. W 1994 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt ,,Badania nad efektywnością stosowania nasion bobiku w żywieniu tuczników" otrzymał stopień doktora nauk rolniczych. Od 1994 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 2010 r. na stanowisku profesora UWM w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa UWM (wcześniej Instytut Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej).

Rozprawa habilitacyjna prof. Cezarego Purwina ,,Jakość kiszonek z traw i mieszanek traw z roślinami motylkowymi produkowanych prasami zwijającymi" została opublikowana w wydawnictwie UWM w 2007 r. Tytułu doktora habilitowanego otrzymał w 2008 r.

Dorobek naukowy prof. C. Purwina obejmuje prace twórcze, doniesienia i komunikaty naukowe na zjazdach krajowych i zagranicznych - autorstwo lub współautorstwo 257 prac, z których 213 stanowią oryginalne prace naukowe oraz prace o charakterze dydaktycznym, popularno-naukowym i informacyjnym.

Osiągnięcia naukowo-badawcze prof. C. Purwina obejmują wyniki badań z zakresu konserwowania materiałów paszowych i ich wykorzystania w żywieniu przeżuwaczy oraz trzody chlewnej. Część wykonanych badań dotyczy również metod doskonalenia oceny jakości kiszonek oraz badań nad wartością odżywczą różnych źródeł białka w żywieniu zwierząt.

Pod kierunkiem prof. C. Purwina wykonano 28 prac inżynierskich i 97 prac magisterskich. Był recenzentem kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich, promotorem 3 obronionych prac doktorskich. Recenzent 20 oryginalnych prac twórczych, w tym 14 w czasopismach posiadających IF, kierowanych do Journal of Agricultural Science and Technology, Journal Central European Agriculture, Journal of Animal and Feed Sciences, Annals of Animal Science, Journal of Food and Nutrition Research, Journal of Elementology, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Logistyka.

Współpracuje stale jako wykładowca z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Szepietowie, Starym Polu. Prowadził wykłady i warsztaty dla lekarzy weterynarii z zakresu oceny jakości i higieny kiszonek prowadzone przez Warmińsko-Mazurską Izbę Weterynaryjną oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie. Podczas Olsztyńskich Dni Nauki popularyzował wiedzę z zakresu biotechnologii w żywieniu zwierząt wśród młodzieży szkolnej.

Nagrody i wyróżnienia: ,,Zasłużony dla Rolnictwa" odznaka honorowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ,,Honorowa Odznaka Szkoły" Senat UWM, Medal 60-lecia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. 2011 r., liczne nagrody rektora.

opr. syla, fot. Kancelaria Prezydenta RP

w kategorii