Nowi profesorowie

Prof. Wiesław Pływaczewski i prof. Roman Jurkowski
Do grona profesorów naszego Uniwersytetu dołączyli prof. Roman Jurkowski i prof. Wiesław Pływaczewski. Akty nominacyjne z rąk prezydenta RP odebrali 26 października.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne na tytuł profesora odebrali m.in. prof. Roman Jurkowski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego oraz prof. Wiesław Pływaczewski z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji.

Prof. Roman Jurkowski

Prof. dr hab. Roman Jurkowski jest historykiem, profesorem tytularnym w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM. Od 2010 roku kieruje Zakładem Europy Wschodniej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na dziejach ziemiaństwa polskiego z ziem zabranych w XIX i na początku XX wieku. Jest pierwszym historykiem polskim, który podjął się opracowania działalności gospodarczo-społecznej polskich ziemian z ziem litewsko-białoruskich po powstaniu styczniowym. Książka habilitacyjna Sukcesy i porażki... poświęcona zupełnie nieznanemu aspektowi działalności politycznej Polaków, czyli udziałowi w wyborach do parlamentu rosyjskiego w latach 1906-1913, została nagrodzona w 2009 roku prestiżową nagrodą „Przeglądu Wschodniego" w kategorii Dzieła krajowe.

Obecnie prof. R. Jurkowski przygotowuje kolejną monografię poświęconą działalności Polaków w życiu parlamentarnym Imperium Rosyjskiego.

Profesor R. Jurkowski aktywnie współpracuje z wieloma placówkami naukowymi, naukowo-kulturalnymi i dyplomatycznymi za granicą: Instytutem Historii Litwy w Wilnie, Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Wileńskiego, Centrum Historii Parlamentaryzmu w Sankt Petersburgu, Instytutem Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie w Kazaniu, Instytutem Polskim w Mińsku, Instytutem Polskim w Moskwie i Konsulatem Polskim w Petersburgu, Związkiem Polaków na Białorusi.
Jest członkiem komitetów naukowych i rad programowych historycznych czasopism naukowych w Olsztynie („Echa Przeszłości") i Lublinie („Res Historica"). Pełni też funkcję sekretarza naukowego półrocznika „Przegląd Wschodnioeuropejski" wydawanego przez Centrum Badań Europy Wschodniej działające na naszym Uniwersytecie.

W dorobku naukowym profesora R. Jurkowskiego znajdują się cztery monografie: Ziemiaństwo polskie Kresów Północno – Wschodnich 1864-1904. Działalność społeczno- gospodarcza, Warszawa 2001; Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906-1913, Olsztyn 2009; Successes and Failures. Polish Landowners from the Nine Western Provinces in the Elections to the Russian State Duma and State Council in the years 1906-1913, Olsztyn 2010; Kowieński marszałek, grodzieński gubernator. Kresowe początki kariery politycznej Piotra Stołypina (1889-1903), Olsztyn 2015. Wydał też drukiem obszerny zbiór dokumentów: Zanim przyszła „Pożoga" Dokumenty i materiały dotyczące działalności polityczno-społecznej Polaków na Podolu w latach 1905-1910, Olsztyn 2011. Jest także autorem ponad 140 artykułów naukowych, recenzji i publikacji materiałów źródłowych w języku polskim, rosyjskim, angielskim i litewskim.

Prof. Wiesław Pływaczewski

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, specjalność: prawo karne i kryminologia. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę doktorską pt.: „Prawnokarna ochrona dóbr kultury w Polsce" obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na tym samym wydziale uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego ( „Kradzieże samochodów. Studium kryminologiczne"). W latach 1991-1993 był dyrektorem Instytutu Prawa, a później prorektorem ds. naukowo – dydaktycznych w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 1999-2003 komendant – rektor tej uczelni. Redaktor naczelny „Przeglądu Policyjnego" (1993-2003). W latach 2002-2009 kierownik Zakładu Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej UWM w Olsztynie. Od 2009 r. kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji UWM. Członek International Police Executive Symposium, American Society of Criminology, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Autor ponad 200 publikacji naukowych. Promotor licznych prac doktorskich oraz magisterskich. Uczestnik staży naukowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji oraz USA. Współinicjator i sygnatariusz Forum Naukowego „Podlasie - Warmia i Mazury". Główne obszary zainteresowań naukowych: współczesne trendy przestępczości (w szczególności zorganizowanej) w Polsce i na świecie, przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu, nielegalne rynki, w tym nielegalny rynek dzieł sztuki, przestępczość przeciwko chronionym gatunkom dzikiej fauny i flory, przestępczość gangów oraz „białych kołnierzyków". Członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ( 2012 -2015).

opr. mah, syla