Nowa profesor – Alina Naruszewicz-Duchlińska

prof. A. Naruszewicz-Duchlińska
Do grona profesorów naszej uczelni dołączyła Alina Naruszewicz-Duchlińska, która otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych w lutym 2021 r.

Prof. Naruszewicz-Duchlińska - doktor nauk humanistycznych, specjalność: językoznawstwo (2001 r.), doktor habilitowany, specjalność: językoznawstwo, językoznawstwo współczesne, komunikacja medialna, komunikacja internetowa (2012 r.), profesor nauk humanistycznych (2021 r.).

Obecnie pełni następujące funkcje: zastępcy dyrektora Instytutu Językoznawstwa, kierownika Katedry Języka Polskiego, kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym. Wchodzi w skład Rady Dziekańskiej na Wydziale Humanistycznym, Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku filologia polska, Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku logopedia, Szkoły Doktorskiej UWM i Senatu UWM, redaktora tematycznego „Prac Językoznawczych” oraz „Humanistyki i Przyrodoznawstwa”. Wcześniej pełniła m.in. funkcję wicedyrektora w Instytucie Filologii Polskiej UWM, prodziekana ds. studiów stacjonarnych i przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

Jej dorobek naukowy w latach 1996-2021 liczy 105 publikacji naukowych, w tym: 6 monografii, 85 publikacji w czasopismach i monografiach wieloautorskich oraz współredakcję 14 monografii zbiorowych. Wcześniejsze prace badawcze można wpisać w następujące kręgi tematyczne: nazwy własne, dyskurs medialny, teksty z zakresu kultury popularnej, genologia lingwistyczna.

W ostatnich latach dominujący przedmiot zainteresowań badawczych prof. Naruszewicz-Duchlińskiej stanowi językowy aspekt komunikacji internetowej. Studia nad realizacją norm kultury języka i etykiety w przestrzeni wirtualnej doprowadziły do powstania m.in. napisanej na zamówienie wydawnictwa PWN książki Kultura zachowań językowych w internecie, łączącej opis teoretyczny najważniejszych cech językowych komunikacji sieciowej z praktycznymi wskazówkami.

Od 2012 roku prowadzi opracowany i założony przez siebie serwis internetowy genezanazwisk.pl, zawierający obecnie bazę danych z ponad 6000 rozbudowanych jednostek hasłowych. Współprowadzi internetową poradnię Pogotowie Językowe UWM oraz jest sekretarzem Społecznego Komitetu ds. Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach. Należy do: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Internet Society (ISOC), Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

w kategorii