Na UWM o wspólnej Europie

Anna Modzelewska
Europa wspólnych wartości i celów. Polska w UE to temat wykładu, który w 15. rocznicę przystąpienia Polski do UE wygłosiła Anna Modzelewska z Wydziału ds. Polski Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Anna Modzelewska (na zdj.) spotkała się ze studentami UWM w środę 8 majaw przededniu Święta Europy (9 maja). W spotkaniu uczestniczył m.in. także prof. Ryszard Górecki - rektor UWM oraz Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Prof. Ryszard Górecki przypomniał, że spotkanie odbywa się w 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii, że Uniwersytet wiele skorzystał w członkostwa Polski. Nawiązując do tego, że UE jest unią regionów poinformował, że uczelnie z Polski północno-wschodniej tj. UWM UMK w Toruniu i Uniwersytetem w Białymstoku oraz samorządy tych województw zamierzają wspólnie opracować program rozwoju tego obszaru Polski.

Gustaw Marek Brzezin także nawiązał do rocznicy. W referendum akcesyjnym aż 82% mieszkańców naszego regionu opowiedziało się za wstąpieniem do Unii, przy średniej krajowej 77 % - poinformował. Podkreślił także, że UWM otrzymał ponad 700 mln zł środków unijnych i dobrze je wykorzystał. Dzięki temu m.in. kształci absolwentów dobrze przygotowanych do potrzeb gospodarki.

Anna Modzelewska w swoim wykładzie przedstawiła podstawowe wartości i cele Unii. Jak wspomniała, okazją do tego jest 15. rocznica przystąpienia Polski oraz zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. Podkreślała, że Unia to polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich opierający się nie tylko na wspólnocie interesów, ale na wspólnych wartościach. Jakie to wartości?

Najważniejsza to godność człowieka, następnie wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka.  Prelegentka tłumaczyła przy tym, jak Unia rozumie te wartości.

A jakie cele stawia sobie Unia Europejska?

Unia dąży przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa krajów członkowskich na arenie międzynarodowej, do utworzenia silnej i spójnej Europy oraz zapobiegania wojnom i sporom między państwami. Drugim jej celem jest promowanie postępu zarówno w sferze społecznej jak i ekonomicznej. Dzięki temu Unia chce zacieśniać współpracę z należącymi do niej państwami i likwidować bariery w handlu pomiędzy członkami wspólnoty.

Trzecim celem jest wyraźne jednolicenie struktury krajów należących do Unii oraz wyrównywanie poziomu rozwoju poszczególnych państw członkowskich. Łączy się on z kolejnym celem: rozwijaniem poczucia sprawiedliwości i równości wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, poprzez wprowadzanie jednolitego systemu norm, również - prawnych. Kolejnym celem jest polepszanie standardów życia mieszkańców UE. Bardzo ważnym zadaniem jest również tworzenia nowej jakości społeczeństwa: obywatelskiego i świadomego poczucia przynależności do UE.

lek

w kategorii