Językoznawca z UWM w Radzie Języka Polskiego

prof. Mariusz Rutkowski
Prof. Mariusz Rutkowski z Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM członkiem Rady Języka Polskiego PAN. To najważniejsza krajowa instytucja opiniodawczo-doradcza w zakresie używania języka polskiego.

Nowi członkowie Rady odebrali nominacje 25 marca w Warszawie. Wśród nominowanych na VII kadencję jest prof. Mariusz Rutkowski, językoznawca, dyrektor Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM. Prof. Rutkowski jest pierwszym reprezentantem olsztyńskiego środowiska językoznawczego w tym gremium.

Rada jest najważniejszą krajową instytucją opiniodawczo-doradczą w zakresie używania języka polskiego. Opiniuje m.in. projekty aktów prawnych, nadzoruje politykę językową państwa, wydaje opinie w sprawach poprawnościowych oraz podejmuje uchwały dotyczących norm językowych, zwłaszcza dotyczących ortografii. To rada w 1997 r. zdecydowała o pisaniu łącznie „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi.

W skład RJP wchodzą przede wszystkim językoznawcy, ale także przedstawiciele innych dyscyplin: literaturoznawstwo, historia sztuki, filozofia, logika, prawo, fizyka, informatyka, medycyna, a także pisarze, aktorzy, dziennikarze.

Obecna RJP liczy 39 osób. Członkowie są wybierani w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłaszanych przez prezydium. Proponowane są osoby z dorobkiem rozpoznawalnym w środowisku językoznawczym oraz takie, których głos jest zauważalny w publicznej debacie na temat języka polskiego. W styczniowym głosowaniu wybrano 5 nowych członków z grupy kilkunastu badaczy języka.

Nową przewodniczącą prezydium została po raz pierwszy kobieta – dr hab. Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Zastąpiła na tym stanowisku wieloletniego przewodniczącego rady, prof. Andrzeja Markowskiego.

Prof. Mariusz Rutkowski zajmuje się wieloma aspektami współczesnego języka polskiego: teorią i funkcjonowaniem nazw własnych, komunikacją instytucjonalną (zwłaszcza urzędowa i prawnicza), dyskursem publicznym, językiem w mediach. Ostatnio realizował projekt badawczy finansowany przez NCN, poświęcony analizie polskiej rozmowy urzędowej. Jest też członkiem Sekcji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN oraz Zespołu ds. Polityki Językowej Narodowego Centrum Kultury.

Udziela porad w Pogotowiu Językowym przy Instytucie Polonistyki i Logopedii na Wydziale Humanistycznym, jednej z 14 tego typu poradni w kraju i jedynej w naszym regionie.

opr. mah