Prof. Adam Zienkiewicz z nominacją Ambasadora Mediacji

dr hab. A. Zienkiewicz, prof. UWM
Mediacja to szansa na likwidację przyczyn konfliktu, a także na przeprosiny, a nawet pojednania – twierdzi prof. Adam Zienkiewicz z Katedry Teorii i Historii Prawa UWM. Prawnik i popularyzator alternatywnych metod rozwiązywania sporów znalazł się w gronie nominowanych do honorowego tytułu Ambasador Mediacji.

Ogólnopolski konkurs „Ambasador Mediacji” zorganizowały już po raz drugi Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Ogólnopolska Sieć „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Jego celem jest propagowanie mediacji jako narzędzia rozstrzygania np. spraw rodzinnych, sąsiedzkich, spraw pracowniczych, gospodarczych czy karnych. Mediacja to alternatywa dla długich i często kosztownych procesów sądowych. Do tytułu „Ambasador Mediacji” zgłaszane są osoby a także instytucje, które szczególnie wyróżniają się wykorzystując instytucję mediacji w rozwiązywaniu sporów, a zwłaszcza ją promując poprzez publikacje, projekty edukacyjne itp.

W gronie tegorocznych 5 nominowanych, których listę ogłoszono w maju, znalazł się dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM, kierownik Katedry Teorii i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jury konkursu doceniło jego szczególną aktywność w propagowaniu mediacji również na polu naukowym.

- Traktuję to jako istotne wyróżnienie. Znalazłem się w eksperckim gronie osób, które mają znaczące osiągnięcia na skalę co najmniej ogólnopolską w promowaniu mediacji oraz w działalności edukacyjnej. Cieszę się, że kapituła konkursu dostrzegła istotne znaczenie badań i publikacji naukowych oraz dydaktyki akademickiej w zakresie mediacji. Nie mniej ważne jest też to, że moja nominacja pośrednio promuje UWM jako uczelnię posiadającą potencjał kadrowy i know-how w wymiarze edukacyjnym i aplikacyjnym w zakresie wdrażania polubownych form rozwiązywania sporów. Warto to rozwijać nie tylko poprzez włączanie do oferty kształcenia UWM, ale np. na arenie wewnętrznych sporów akademickich – mówi prof. A. Zienkiewicz.

Prof. Zienkiewicz kierował projektem naukowym „Cele mediacji a dobór i stosowanie strategii i technik mediacyjnych przez mediatorów w sporach cywilnych, w tym gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jest również współautorem monografii poświęconej mediacjom w sprawach gospodarczych, która ukazała się w ub.r. pod patronatem m.in.: Centrum Mediacji Lewiatan i Polskiego Centrum Mediacji. Prowadzi w Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury szkolenia popularyzujące instytucję mediacji.

Ma na swoim koncie również wykłady m.in. w Centrum Alternatywnego Rozwiazywania Sporów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat wykłada przedmioty poświęcone mediacji sądowej i pozasądowej oraz negocjacjom dla studentów prawa, administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego UWM. W latach 2010-2016 był kierownikiem, autorem programu i wykładowcą na studiach polubownych mediacji WPiA UWM.

- W podstawowym zakresie zagadnienia dotyczące mediacji są omawiane podczas zajęć np. z prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa, modeli i typów stosowania prawa czy etyki prawniczej. Władze Wydziału Prawa i Administracji rozważają zmiany programowe na kierunku prawo, które mają m.in. zaowocować powołaniem w niedalekiej przyszłości zajęć warsztatowych jako tzw. klinika mediacji i negocjacji – dodaje prof. Zienkiewicz.

Jak prof. Zienkiewicz postrzega pozycję mediacji w polskim porządku prawnym?

- Między innymi właśnie dzięki aktywności tzw. Ambasadorów Mediacji budowana jest większa świadomość społeczeństwa odnośnie istoty, zalet i celów mediacji. Z jej niezwykłego potencjału społecznego zdają już sobie sprawy wydziały prawa i administracji. Ponadto wzmacniana jest regulacja prawna w tym zakresie. Ostatni projekt zmian kodeksu postępowania cywilnego wprowadza rozwiązania przewidujące obligatoryjne spotkania informacyjne dotyczące mediacji, w zawisłych przed sądem sprawach gospodarczych i pracowniczych, jak również obowiązkowe klauzule zapisu na mediację w umowach o pracę i między przedsiębiorcami, co może przynieść pożądane, istotne zwiększenie postępowań mediacyjnych w obrocie prawnym – wyjaśnia prof. Zienkiewicz.

Decyzją kapituły konkursu tytuł Ambasadora Mediacji 2020 przyznano Agnieszce Owczarewicz – sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie, członkini Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME, zrzeszającego sędziów z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich EFTA.

mah