Ogłoszenia Biura ds. Nauki

Biuro ds. Nauki przypomina o trwających konkursach na projekty badawcze. Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z Biurem ds. Nauki pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę ze szczegółowymi zasadami konkursowymi.

1. Narodowe Centrum Nauki:

 • MINIATURA 5 – konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.  W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek może zakładać realizację jednego spośród następujących działań:
 •   badania wstępne/pilotażowe
 •   kwerenda,
 •   staż naukowy,
 •   wyjazd badawczy,
 •   wyjazd konsultacyjny.

Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 •   uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r.; 
 •   nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 •   nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 •   są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie uzyskały finansowania w poprzednich edycjach MINIATUR mogą ponowić wniosek o przyznanie środków w konkursie MINIATURA 5 z uwzględnieniem aktualnych wymagań konkursowych.

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki będzie prowadzony do 23.09.2021 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. polityki naukowej i badań.

 • SONATA BIS 11 – konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • MAESTRO 13 – konkurs jest przeznaczony dla doświadczonych naukowców mający na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 08.09.2021 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. polityki naukowej i badań.

2.  Ministerstwo Edukacji i Nauki:

 Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie:

 • aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB)
 • specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi);

regulowane Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki drogą mailową: bn@uwm.edu.pl do 24.08.2021 r.

3. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej:

 • MONOGRAFIE – celem programu jest finansowanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać mailowo do Biura ds. Nauki do dnia 13.09.2021 r

 • MONOGRAFIE – Adiustacje – program ma na celu finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych. 

Wnioski należy składać pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl do Biura ds. Nauki. Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami NCN, każdy projekt badawczy z udziałem ludzi powinien być zaopiniowany przez uczelnianą Komisję ds. Etyki Badań Naukowych. Szczegóły na stronach: http://www.uwm.edu.pl/badania/komisja-etyki oraz http://bip.uwm.edu.pl/node/5540

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami Biura ds. Nauki: bn@uwm.edu.pl, Tel.: (89) 523 37 16 i (89) 523 38 20.

Poniżej link do prezentacji ze Szkolenia dla Wniskodawców NCN:

Szkolenie dla Wnioskodawców NCN

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biuro ds. Nauki uprzejmie informuje o specjalnym liście Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, skierowanym do zespołów naukowców realizujących projekty badawcze finansowane obecnie przez NCN, zwłaszcza do kierowników tych zespołów.

Apel dotyczy zjawiska "drapieżnych czasopism", tzw. predatory journals czyli czasopism, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Czasopisma te mają charakter wydawnictw publikujących w tzw.  otwartym dostępie (open access), z krótkim procesem publikacyjnym.

Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na konsekwencje publikowania w takich czasopismach i zapoznać z nimi, szczególnie młodych pracowników naukowych (doktorantów i postdoków):

 „Narodowe Centrum Nauki nie popiera tego typu praktyk, a w sytuacjach, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, będziemy wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy."

Więcej ważnych informacji na temat "drapieżnych czasopism" w liście dyrektora NCN  List dyrektora NCN

Listy wydawców i czasopism, co do których zachodzi podejrzenie, że nie zachowują odpowiednich standardów naukowych podczas procesu recenzyjnego artykułów zgłaszanych do publikacji.

wydawcy    - https://beallslist.weebly.com/

czasopisma - https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html

 Poradnik Rady Młodych Naukowców

Jak napisać wniosek o projekt badawczy


 Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2021 r.