Ogłoszenia Biura ds. Nauki

Biuro ds. Nauki przypomina o trwających konkursach na projekty badawcze.

Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z Biurem ds. Nauki pod adresem mailowymbn@uwm.edu.pl lub telefonicznie (89) 523 37 16 i (89) 523 38 20

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę ze szczegółowymi zasadami konkursowymi.

  1. Narodowe Centrum Nauki:
  • OPUS 22 – konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. W ramach projektu można m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców (również stypendia dla studentów lub doktorantów) pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji.

Konkurs OPUS 22 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

  • PRELUDIUM BIS 3 – konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 3 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).Zespół badawczy może składać się wyłącznie z kierownika projektu i doktoranta.

  • SONATA 17 – przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12, 24 lub 36 miesięcy.

Nabór wniosków do NCN będzie prowadzony do 08.12.2021 r. Po tym terminie wnioski nie będą sprawdzane w Biurze ds. Nauki i podpisywane przez Prorektora ds. polityki naukowej i badań.

2. Ministerstwo Edukacji i Nauki:

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca, czyli:

  •  jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni.

Termin naboru wniosków: 13 - 20 grudnia 2021 r. Po tym terminie wnioski nie będą sprawdzane w Biurze ds. Nauki i podpisywane przez Prorektora ds. polityki naukowej i badań.

  • NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA – celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach:

a) Doskonałość naukowa,

b) Nauka dla innowacyjności,

c) Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość.

Uczelnia może złożyć nie więcej niż 4 wnioski w każdym roku kalendarzowym. Zainteresowane aplikowaniem osoby proszone są o kontakt z pracownikami Biura. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

 3. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: 

  •  MONOGRAFIE – celem programu jest finansowanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać mailowo do Biura ds. Nauki do dnia 15.02.2022 r

  • MONOGRAFIE – Adiustacje – program ma na celu finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych. O subwencję na finansowanie tłumaczenia dzieła na język obcy może ubiegać się wyłącznie autor Pracy wydanej w serii Monografie FNP

Wnioski należy wysyłać na adres mailowy: bn@uwm.edu.pl do Biura ds. Nauki. Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami NCN, każdy projekt badawczy z udziałem ludzi powinien być zaopiniowany przez uczelnianą Komisję ds. Etyki Badań Naukowych. Szczegóły na stronach: http://www.uwm.edu.pl/badania/komisja-etyki/regulamin 

oraz http://bip.uwm.edu.pl/search/node/Regulamin+Komisji+ds.+Etyki+Bada%C5%84+Naukowych

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami Biura ds. Nauki: bn@uwm.edu.pl, Tel.: (89) 523 37 16 i (89) 523 38 20.

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami NCN, każdy projekt badawczy z udziałem ludzi powinien być zaopiniowany przez uczelnianą Komisję ds. Etyki Badań Naukowych. Szczegóły na stronach: http://www.uwm.edu.pl/badania/komisja-etyki/regulamin 

oraz http://bip.uwm.edu.pl/search/node/Regulamin+Komisji+ds.+Etyki+Bada%C5%84+Naukowych

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami Biura ds. Nauki: bn@uwm.edu.pl, Tel.: (89) 523 37 16 i (89) 523 38 20.

Poniżej link do prezentacji ze Szkolenia dla Wniskodawców NCN:

Szkolenie dla Wnioskodawców NCN

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biuro ds. Nauki uprzejmie informuje o specjalnym liście Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, skierowanym do zespołów naukowców realizujących projekty badawcze finansowane obecnie przez NCN, zwłaszcza do kierowników tych zespołów.

Apel dotyczy zjawiska "drapieżnych czasopism", tzw. predatory journals czyli czasopism, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Czasopisma te mają charakter wydawnictw publikujących w tzw.  otwartym dostępie (open access), z krótkim procesem publikacyjnym.

Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na konsekwencje publikowania w takich czasopismach i zapoznać z nimi, szczególnie młodych pracowników naukowych (doktorantów i postdoków):

 „Narodowe Centrum Nauki nie popiera tego typu praktyk, a w sytuacjach, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, będziemy wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy."

Więcej ważnych informacji na temat "drapieżnych czasopism" w liście dyrektora NCN  List dyrektora NCN

Listy wydawców i czasopism, co do których zachodzi podejrzenie, że nie zachowują odpowiednich standardów naukowych podczas procesu recenzyjnego artykułów zgłaszanych do publikacji.

wydawcy    - https://beallslist.weebly.com/

czasopisma - https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html

 Poradnik Rady Młodych Naukowców

Jak napisać wniosek o projekt badawczy


 Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2021 r.